Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Stukken uit het archief en de bibliotheek van Het Nieuwe Instituut kunnen in bruikleen worden genomen ten behoeve van tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Musea en andere culturele instellingen kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de afdeling Collectie.

Alle stukken uit de collectie komen in principe in aanmerking voor bruikleen, maar de conditie van het materiaal is richtinggevend bij de beslissing om een tekening of maquette al dan niet in bruikleen te geven. Het kan zijn dat het materiaal te kwetsbaar is om te transporteren of tentoon te stellen. De bruikleennemer betaalt de kosten voor transport, verzekering en eventueel inlijsten. Mochten er restauratiewerkzaamheden nodig zijn, dan komen die eveneens voor rekening van de aanvrager.

Bruikleenaanvragen moeten minstens drie maanden voor aanvang van de tentoonstelling worden ingediend bij directeur Aric Chen. Voor u een aanvraag doet, wordt u verzocht kennis te nemen van de bruikleenvoorwaarden. Ook is het voor de voortgang van de procedure van belang dat u zelf al de betreffende stukken heeft geselecteerd voordat u een aanvraag indient. Mocht u hulp nodig hebben bij onderzoek of selectie, dan kunt u een beroep doen op de medewerkers van de studiezaal, via 010-440 1270 of collection@hetnieuweinstituut.nl.

Voor meer informatie over bruiklenen kunt u contact opnemen met Elza van den Berg, Registrar Uitgaande Bruiklenen.

Een aantal collectiebeherende instellingen heeft op uitnodiging van de Museumvereniging acht uitgangspunten geformuleerd om het bruikleenverkeer binnen Nederland te vereenvoudigen en te standaardiseren. Lees meer:  Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland.