Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onderzoek en advies

In het onderzoek wordt samen met verschillende archiefvormers, archiefbeherende instellingen en potentiële gebruikers geïnventariseerd wat de belangrijkste knelpunten zijn. Daarbij komen vragen aan de orde als: wie zijn de gebruikers, voor wie archiveer je en met welk doel? Wat is de maatschappelijke relevantie van de archieven? Wat is op de lange termijn het publiek dat aangesproken wordt, en wat zegt dat over selectie en ontsluiting? Ook het materiaal zelf komt aan de orde. Om welk materiaal gaat het en hoe bepaal je of materiaal ‘archiefwaardig’ is? Waar voorheen de nadruk lag op het bewaren van auteursarchieven en oeuvres, is er nu een tendens om materiaal te beoordelen vanuit een maatschappelijke context, thema’s en publiek debat, op basis van het verlangen om ook andere dan de dominante verhalen over het landschap te kunnen vertellen, die voorbijgaan aan het idee van auteurschap. Wat betekent dat voor selectie en ontsluiting? De kennis over hoe je bewaart en ontsluit ontwikkelt zich in rap tempo. Het traditionele beeld van een centrale, fysieke bewaarplaats verschuift naar een digitaal georganiseerd netwerk van bewaarplaatsen. Tegelijkertijd brengt dat nieuwe vragen met zich mee rondom eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Wat is archiveren anno nu, hoe doen we dat en welke partijen kunnen daar een rol in spelen?

Het advies biedt aanknopingspunten voor een verzamelbeleid dat zorgt voor het beter archiveren en ontsluiten van tuin- en landschapsarchitectuur zodat het materiaal duurzaam en voor de lange termijn beschikbaar blijft. Het onderzoek wordt in opdracht van Het Nieuwe Instituut uitgevoerd door Noël van Dooren, landschapsarchitect, onderzoeker en publicist, en Marieke Francke, sociaal geograaf. Het advies zal in mei 2021 worden aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onderzoek design- en digitale cultuurarchieven

Sinds het voorjaar van 2020 wordt door Het Nieuwe Instituut tevens gewerkt aan een fundament voor een archiefvoorziening op het gebied van design en digitale cultuur; domeinen waarop Nederland weliswaar een grote reputatie geniet maar die in hun verdere ontwikkeling nog altijd niet kunnen teruggrijpen op een solide en centraal toegankelijk ‘geheugen’. Met de huidige nadruk op meerstemmigheid is de urgentie om de ontwerpgeschiedenis vanuit verschillende perspectieven te bekijken alleen maar groter geworden. Met het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur, en het onderzoek naar de positiebepaling ten aanzien van tuin- en landschapsarchieven, wordt bovendien gevolg gegeven aan de roep om een geheugen voor vakgebieden waar archiefvorming tot dusver achterbleef of geheel ontbrak. Daarmee wil Het Nieuwe Instituut bijdragen aan de ontwikkeling van een multidisciplinair kennisdomein dat de innovatieve en maatschappelijke positie van de ontwerpsector versterkt.